Mar 07, 2019

Project Ngay Xua

  • Crimson Education
  • Ho Chi Minh City, Vietnam
Volunteering/Community Service/Social Entreprenuership Club or Organization

Description

Art project about the past.

- Sứ mệnh của Dự án Ngày Xưa là đem đến sân chơi lành mạnh với những hoạt động và trò chơi mang tính thiết thực và tương tác cao, nhằm giảm thiểu thời gian trẻ em dành cho các thiết bị công nghệ chứa các ứng dụng vô bổ và phi thực tế. Bên cạnh đó, thông qua những hoạt động trên, Ngày Xưa mong muốn trân trọng, củng cố, và lưu truyền những nét đẹp dân tộc Việt Nam đến với trẻ em ngày nay và các thế hệ mai sau. Dự án Ngày Xưa hoạt động với phương châm phi cá nhân, phi lợi nhuận, vì cộng đồng và lợi ích của giới trẻ. / The mission of Ngày xưa is to bring back a healthy playground, including all the interactive and practical activities and games. By doing so, they aim to reduce the amount of time that children spend on technological devices with impractical and useless apps. Besides, Ngày xưa also want to enhance, reinforce, and spread the beauty of Vietnam over the children and the next generation. Ngày xưa is a non-profit organization to help the public and young generation, regardless of who you are.

- Tầm nhìn: Dự án Ngày Xưa mong muốn xây dựng một môi trường tương tác thân thiện và thực tế, trở thành dự án đi đầu trong lĩnh vực sân chơi và hoạt động cho giới trẻ.
Đối tượng:
+Đối tượng thụ hưởng trực tiếp từ các hoạt động của Ngày Xưa: các bạn độ tuổi từ 10 – 27 tuổi
+Đối tượng ảnh hưởng đến đối tượng thụ hưởng trực tiếp: Người thân, gia đình; Bạn bè, đồng nghiệp

For more information visit the official website here.

Type of Opportunity

Extracurricular Activity

Age Range

15-17

Competitiveness

3/5

Participation Cost

1/5

Time Commitment

3/5